Ons Daltononderwijs

Neem een kijkje om te zien wat ons Daltononderwijs inhoudt.

Hier leggen we onze onderwijsvorm uit en tonen we voorbeelden, foto's en filmpjes uit onze dagelijkse praktijk. 

 


 

De Wingerd is naast een openbare basisschool ook een daltonschool sinds juni 2007.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is ons Dalton-onderwijs steeds meer ontwikkeld. Het werpt z'n vruchten af.

Inspectie
Op De Wingerd wordt, net als op andere scholen, toegewerkt naar de door het ministerie voorgeschreven "kerndoelen"... Ook bij ons komt de onderwijsinspectie langs om te kijken of we er alles aan doen om die doelen te behalen.
De onderwijsinspectie blijkt dik tevreden over het onderwijs op De Wingerd. 

Middelbaar onderwijs
Ook vanuit het Middelbaar onderwijs ontvangen wij positieve berichten. Wat we terughoren is dat leerlingen van De Wingerd veel meer bagage hebben dan de gemiddelde leerlingen. Vele Dalton-elementen worden dan genoemd. Zo kunnen ze presenteren en plannen als de beste! Leerlingen die bij ons op school hebben gezeten, blijken een voordeel te hebben in het VO.

Maar hoe doen we dat dan? We doen dat allemaal op de specifieke daltonmanier. Hier een beknopte uitleg:
Voor meer specifieke voorbeelden, foto's en video's klikt u hier.

Dalton gaat over de pedagogiek en didactiek van ons onderwijs.

Pedagogiek

Pedagogiek gaat over de wijze waarop ons team de kinderen coacht, stimuleert en begeleidt. De manier waarop vrijheid in gebondenheid toegepast wordt. Of aan de wijze waarop leerkrachten hun onderwijs organiseren. Hoe ze kinderen laten samenwerken, hoe ze hun aanpak variëren naar gelang de verscheidenheid aan leerlingen dat van hen vraagt. 

Didactiek

De didactiek is terug te vinden in de manier waarop de lessen worden ingericht. Het werken met een takenbord (groep 1-2 en 3) en een takenblad is een typisch Dalton hulpmiddel. Hierop staat o.a. vermeld wanneer de instructiemomenten zijn en kunnen de kinderen hun taken plannen en reflecteren. Het toepassen van hulpmiddelen voor uitgestelde aandacht (de vragenblokken in de onderbouw en de roze en gele kaart) stimuleert de zelfstandigheid. Bovendien krijgen de kinderen keuzemogelijkheden in de leerstof en de werkvorm aangeboden. 

Hieronder leggen wij onze manier van onderwijs geven uit aan de hand van vijf Daltonkenmerken met foto's en filmpjes ter ondersteuning.


Samenwerken: Op de Wingerd is een leeromgeving gecreëerd waarin leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. 
Als leerlingen met elkaar samenwerken ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.

Er worden daarom ook zeer regelmatig vormen van samenwerkend leren toegepast. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 

Groep 4: samenwerken aan het thema "Kerst" en "Winter"
Groep 3: samenwerken aan het thema "mijn lijf"
  
 
 
 


Bekijk hier filmpjes met voorbeelden van samenwerkend leren bij de kleuters en bij kinderen van groep 3 .Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid: Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.

Het takenblad van groep 1 t/m 8:
De leerlingen plannen hun eigen taak in de dagkleuren en tekenen af in de dagkleur wat ze gemaakt hebben.

Takenblad kleuters:Takenblad groep 3:


Takenblad groep 4:


Takenblad groep 5-6:


Takenblad groep 7-8


Takenbord 

Onder: Een kleuter kiest zijn taak

   

Keuze-uur
In de groepen 5-6 en 7-8 worden keuze-uren georganiseerd. Ouders, leerkrachten, opa's oma's, mensen van buiten het onderwijs, geven tijdens deze keuze-uren een workshop over hun beroep of hobby. De leerlingen kunnen op zo'n keuze-uur/workshop inschrijven.

Door een leerling gemaakt filmpje over het keuze-uur:

        

Zelfstandigheid: Zelfstandig leren en werken op De Wingerd is actief leren en werken. Een leerling kan doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

Op het filmpje hieronder is goed te zien hoe leerlingen van de groepen 7 en 8 zelfstandig of samen aan hun taken werken. We werken hierbij samen met kinderen van andere groepen en we werken op verschillende werkplekken in de school. De leerkrachten begeleiden, sturen bij en helpen waar nodig.

     

Reflectie: Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op De Wingerd belangrijk. In gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Reflectie m.b.v. de takenbladen:
Ook op de takenbladen reflecteren de kinderen op hun taken.
Hieronder zijn kinderen van groep 4 in tweetallen aan het reflecteren op hun ingevulde takenblad
 

Portfolio:
Bijzonder op De Wingerd is dat kinderen gedurende hun schooltijd een portfolio aanleggen van groep 1 t/m 8. Ook hier komt reflectie om de hoek kijken. Kinderen kiezen het werk dat zij in hun portfolio stoppen. Ze verantwoorden hierbij hun keuze. Bij kleuters gaat dat door middel van gesprekjes, maar naar mate de kinderen ouder worden, reflecteren de kinderen ook schriftelijk op het gekozen werk.De kinderen verlaten de school met een portfolio waarin ze hun eigen ontwikkeling en keuzes nog eens terug kunnen zien. Een mooi document om voor eeuwig te bewaren.


Kindrapport:

         
Tevens bijzonder op De Wingerd is dat wij een kindrapport ontwikkeld hebben. Dit is een rapport dat ieder kind twee keer per jaar zelf invult. Hierbij draait het om zelfreflectie en niet om het halen voor hoge punten. Zo kunnen de leerlingen laten zien waar ze bij zichzelf sterke en minder sterke punten zien. Ze laten zien waar ze goed in zijn en waar interesses liggen. Oudere kinderen geven zelfs al aan waar ze graag beter in zouden willen worden.

Het kindrapport wordt altijd besproken in een reflectiegesprek tussen de leerkracht en de leerling. Het rapport van november wordt tevens besproken met de ouders erbij. Het is prachtig om een kind vol trots te zien en horen vertellen over het eigen kindrapport. Ouders hebben ons laten weten dit gesprek ook zeer waardevol te vinden.

Effectiviteit: Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs effectiever.  De samenwerkingsvormen en leerstrategieën die we door de hele school toepassen dragen ook in hoge mate bij aan de effectieve leertijd.