Leerlingenraad

Afbeeldingsresultaat voor leerlingenraad
De leerlingenraad van De Wingerd

Op deze datums komt de leerlingenraad bij elkaar:

30 augustus 2019
25 oktober 2019
13 december 2019
7 februari 2020
13 maart 2020
18 maart 2020 > opendeurochtend
8 mei 2020
19 juni 2020


Notulen:
augustus 2019


april 2018
februari 2018
januari 2018
november 2018
september 2018

In onze leerlingenraad zitten:
Staand:
Jesse, Tobias, Anniek, Kars
Zittend:
Imke, Nanne, Vera, Sieb, Julia


Wat hebben wij al bereikt?Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.
Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.

Dit betekent dat de leden van de leerlingenraad de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken gaan we bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Wat doet de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren of veranderen kan. Maar hoe maak je als kind jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die de raad binnenkrijgt. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw vanaf groep 6. Uit elke klas zijn er twee leerlingen die de klas vertegenwoordigen. Deze leerlingen zijn degene die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Ze moet dus wel durven spreken in een groep.

De leden van de leerlingenraad vergaderen niet alleen, maar altijd onder begeleiding van een daltoncoördinator.

Aan het einde van het schooljaar blijven de leden in principe lid van de leerlingenraad. Hier hebben wij voor gekozen omdat we dan niet ieder jaar opnieuw vaardigheden moeten aanleren die van belang zijn om een goed functionerende leerlingenraad te hebben. We kunnen voortbouwen op wat er al bestond. Als kinderen echter aangeven om geen lid meer te willen zijn, worden er verkiezingen gehouden.

Verkiezingen?

Voor de een na laatste vergadering kunnen kinderen van groep 5 zich kandidaat stellen. De klas kiest daarop per klas 4 kandidaten (combiklas 4-5 = 2 kandidaten) die de eerstvolgende vergadering mogen bijwonen.

Indien een lid te kennen heeft gegeven te willen stoppen, mogen er twee nieuwe kandidaten door de klas gekozen worden om de eerstvolgende vergadering bij te wonen. Per aftredend lid mogen er dus twee kandidaten door de klas naar voren geschoven worden.

De kandidaten wonen een vergadering bij en vertellen daar waarom zij lid willen worden van de leerlingenraad.

Na afloop van die vergadering spreekt de leerlingenraad hun voorkeur uit. Samen met de leerkracht wordt uiteindelijk besloten wie de nieuwe leden worden.

Een aftredend lid zit zijn periode uit tot einde van het schooljaar tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af  te zien.

Hoe vergadert de leerlingenraad?

De raad komt zes tot zeven keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. Een vergadering duurt ongeveer 45 minuten.

Twee weken voor de vergadering verzamelen de leden in de klas de vragen en ideeën die in de klas naar voren komen. Deze worden gemaild naar de daltoncoördinatoren. Zij maken een agenda voor de vergadering. Als de agenda wordt goedgekeurd door de directeur, krijgen alle leden de agenda. Tijdens de vergadering schrijft de notulant op wat er besproken is en wat er afgesproken wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken is. De notulen worden gedeeld met de leerkrachten en directie zodat ook zij weten wat er leeft en ze hierop in kunnen spelen. Ook komen de notulen op de website te staan. Belangrijke punten die uit de vergadering naar voren zijn gekomen, worden medegedeeld tijdens de eerstvolgende weekopening. Zo worden de andere kinderen en teamleden betrokken bij de zaken die de leerlingenraad besproken heeft.