Wat doen we op school aan zorgverbreding?

Op de Wingerd is zorgverbreding één van de centrale begrippen. Onder zorgverbreding wordt verstaan: de zorg die wij bieden aan kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

Rol van de intern begeleiders

Binnen de zorgstructuur is de rol van de Intern Begeleider belangrijk en geeft voor een groot deel vorm aan de zorg.

Op de Wingerd zijn 2 ib'ers aangesteld, één voor de onderbouw (Nicole van Kalmthout) en een voor de bovenbouw (Petra van Tilburg-Lems).

 

CITO leerlingvolgsysteem

Waar is een leerlingvolgsysteem voor nodig?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen of rekenen, andere kinderen blinken juist uit op één of meerdere vakgebieden.

 

Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. In dit protocol is volgens een stappenplan uiteengezet wat leerkrachten moeten doen wanneer ze dit bij een leerling vermoeden. Leesproblemen en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan.

 

Wat doen wij met meer- en hoogbegaafdheid?

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het gewone programma, is de nodige aandacht. Uitdagende materialen, leren leren en coaching van het proces staat bij deze kinderen centraal. 
We vinden het belangrijk dat kinderen de nodige uitdaging aangeboden krijgen. Zo zijn er op school talloze materialen aanwezig. Deze materialen bieden veel verrijking en verdieping, denk bijvoorbeeld aan projectboeken en denkspellen. Wekelijks reflecteren de kinderen met elkaar en hun begeleider het proces. De doelen worden aangescherpt en beoordeling gebeurt op niveau.

Kinderen in groep 1 en 2 kunnen een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Ook voor hen is een passend aanbod gecreëerd. Takenbladen zijn op maat gemaakt. Wekelijks vinden er filosofeerlessen of projectlessen plaats.

Vanaf groep 4 bestaat er de mogelijkheid om met onze plusgroep Spaanse les te volgen.

Wat is hoogbegaafdheid?

Renzulli (1975) stelt dat de basis voor hoogbegaafdheid wordt gevormd door drie componenten:

- Hoge intelligentie. Het vastgestelde IQ dient een score van 130 of hoger te hebben.

- Doorzettingsvermogen. Het kind moet het doorzettingsvermogen hebben om een taak tot een goed einde te brengen. Het moet gemotiveerd zijn.

- Creatief vermogen: Het kind dient creatief te zijn in het oplossen van problemen. Creatief zijn heeft te maken met het divergent denken, originaliteit, fantasie,      flexibiliteit en openstaan voor nieuwe ideeën.
 

Is er een verschil tussen hoogbegaafd zijn en hoogintelligent zijn?

- Iemand die hoogbegaafd is, heeft een IQ > 130, is gemotiveerd en heeft een creatief vermogen.

- Iemand die hoogintelligent is, heeft een IQ > 130. De motivatie en/of het creatief denkvermogen is er niet (meer).
 

Hoe wordt een hoogbegaafde leerling gesignaleerd?

Op de Wingerd is een signaleringslijst aanwezig. Met behulp van deze lijst en door het bepalen van het functioneringsniveau, kan blijken dat een leerling meer uitdaging en verrijking nodig heeft. Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol.
Begaafde kinderen kunnen werken met een eerste en tweede leerlijn.

Eerste leerlijn:

- Begaafde kinderen zonder grote didactische voorsprong

Tweede leerlijn:

- Begaafde kinderen bij wie een grote didactische voorsprong is geconstateerd
- Hoogbegaafde kinderen
- Hoogbegaafde kinderen die vervroegd zijn doorgestroomd naar een hogere groep. 

 

Spaanse les

Al een aantal jaar kunnen meerbegaafde kinderen bij ons op school Spaanse les volgen.
Eén keer per week krijgen de kinderen les van onze Spaans sprekende leerkracht meneer Jan.
De opdrachten die de kinderen mee krijgen worden in de klas gemaakt. Het echte leerwerk doen de kinderen thuis.

 

Rots & Watertraining

altRots en Water kenmerkt zich door een ontwikkeling van de psycho-fysieke didactiek. Via fysieke oefeningen en het creëren van een sterke en fysieke basis worden sociale en mentale vaardigheden aangeleerd.

Faalangst-reductietraining

Op de Wingerd hebben de intern begeleiders zich geschoold in het geven van een faalangst-reductietraining voor kinderen in groep 7 of 8. Zij kunnen een groep kinderen effectief trainen tegen faalangst.

 

Sociale vaardigheidstraining

altSociale vaardigheden vormen aangeleerd gedrag dat voor kinderen nodig is om op een succesvolle manier om te kunnen gaan met anderen in allerlei verschillende situaties.
Het team van de Wingerd kan in overleg met ouders besluiten een groep leerlingen een sociale vaardigheidstraining aan te bieden.