Medezeggenschapsraad van De Wingerd

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is een officieel inspraakorgaan. De directeur spreekt in de MR namens het schoolbestuur. De MR-vergaderingen zijn openbaar.
Met vragen en opmerkingen over het beleid op school kan elke ouder/verzorger bij de MR terecht.

Voor de openbare basisscholen onder ons schoolbestuur is er een overkoepelende MR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR heeft dezelfde rechten en plichten als een MR, maar dan (alleen) over kwesties die al deze openbare scholen aangaan.

Jaarverslag 2020-2021

Klik hier om het jaarverslag te lezen

Vergaderingen


De vergaderdata van de MR zijn dit schooljaar 2021-2022:

4 oktober 2021 > agenda > notulen

16 november 2021 > agenda > notulen

12 januari 2022 > agenda > notulen

21 februari 2022 > agenda > notulen

20 april 2022 > agenda > notulen

16 juni 2022 > agenda > notulen

13 juli 2022 > agenda > notulen

Leden
In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. Vanuit de GMR is bij iedere vergadering een afgevaardigde aanwezig.

Namens de ouders:

Babette van Vugt

 Voorzitter

 
Jorien van Dijk

 Lid

 
Maartje van de Vijfeijken - Bruijns

 Lid

 +
 
 Vicevoorzitter

Phoebe Heshof

 Lid

 
Robert Meijer

 Lid

 
Namens de GMR:
Ella Meijer

 Afgevaardigde

 GMR

 
Namens het personeel:
Lianne van der Wegen

 Secretaris

 
Josje Gelsing

 Penningmeester

 
 
Edith van Merriënboer

 Lid  
 
José Venne

 Lid  

Nicole van Kalmthout Duo- Lid

 

 
Debbie de Vlaming