Oudervereniging van De Wingerd

De oudervereniging (OV) organiseert samen met het team verschillende activiteiten en festiviteiten voor onze kinderen. 

Bij inschrijving van de leerling op onze school worden de ouders automatisch lid van de oudervereniging (tenzij expliciet wordt aangegeven dat zij dit niet willen)

Het bestuur is een vertegenwoordiging van de vereniging. De vergaderingen zijn openbaar en tijdens de algemene ledenvergadering in september van elk jaar, wordt rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar en wordt vooruitgeblikt op het komende schooljaar.

Er is natuurlijk altijd ruimte voor ouders die een handje willen helpen of zitting willen nemen in het bestuur! Interesse om lid te worden? Klik hier voor informatie.

Vergaderingen

De vergaderdata van de oudervereniging dit schooljaar 2021-2022:


De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur

Leden

Op de foto ontbreekt Corina van Ham

Ankie Braspenning

 Voorzitter

 Esther Ermen 

 Penningmeester

 Sabine van Dorst

 Secretaris

 Corina van Ham

 Lid

 Bianca Buuron

 Lid

 Kim Eikenboom

 Lid

 
 Martina Prinse

 Lid

 
 Giuditta Kniep 

 Lid

 Jeroen Prinse

 Lid

 
 
 Nathalie Knook

 Lid  
 
 Stefanie Verdaasdonk

 Lid

 Tamara Maas

 Lid  
 Brigitte van Overveld

 Lid

 
 Daniëlle Wolthuis

 Lid

  

Huishoudelijk reglement oudervereniging

Dit is het huishoudelijk reglement van de 'Oudervereniging De Wingerd.'

Artikel 1.

De oudervereniging draagt de naam ‘Oudervereniging De Wingerd”.

Het adres van het secretariaat is gelijk aan het adres van de openbare basisschool “De Wingerd”: Kersenberg 52, 4708 KC Roosendaal.

 

Artikel 2.

School: openbare basisschool ‘De Wingerd”

Team: personeelsleden van de school, met name de onderwijsgevenden / leerkrachten.

Ouders: ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.

Bestuur: de leden die in de algemene vergadering zijn gekozen om de bestuurstaken

voor de oudervereniging uit te voeren.

MR: medezeggenschapsraad

 

Artikel 3.

Het bestuur van de oudervereniging vergadert in beginsel in het openbaar. Indien de agenda hiertoe aanleiding geeft of indien het bestuur op voorstel van één der aanwezige leden hiertoe besluit, vindt de vergadering plaats in beslotenheid.

De bestuursvergadering wordt bijgewoond door iemand van de directie.

Het bestuur van de oudervereniging streeft naar een optimale samenwerking met de MR. De secretaris van het bestuur zendt voor elke vergadering een uitnodiging aan de MR. De agenda van de vergadering bevat tenminste één agendapunt dat de MR gelegenheid biedt om mededelingen te doen. Indien de vergadering in beslotenheid plaatsvindt, vervalt de uitnodiging aan de MR. Het bestuur van de oudervereniging stelt de MR in de gelegenheid om op de algemene ouderavond het jaarverslag van de MR toe te lichten.

 

Artikel 4.

De voorzitter:

- Leidt de vergaderingen

- Stelt de agenda vast (in overleg met de secretaris)

- Hanteert een vaste volgorde van agendapunten

- Vermeldt hoeveel tijd er voor de bespreking van een punt is en houdt de leden daar ook aan.

- Geeft iedereen de mogelijkheid een mening te geven.

- Bereidt de punten inhoudelijk goed voor.

- Houdt contact met de directie en de MR.

- Regelt dat er iemand van de OV naar de MR-vergaderingen gaat.

 

Artikel 5.

De secretaris roept op tot vergaderingen, is belast met de correspondentie, maakt de notulen van de vergaderingen en beheert het archief van het bestuur van de oudervereniging. De secretaris geeft tenminste eenmaal per jaar schriftelijk verslag aan de leden van de oudervereniging over de verrichtte werkzaamheden van het bestuur.

 

Artikel 6.

De penningmeester houdt zich bezig met de financiële administratie van de oudervereniging.

Onder zijn / haar taken vallen de navolgende taken:

- Factureren en innen van de ouderbijdrage en bijdrage voor de Wingerd–doe–dagen.

- Verrichten van allerlei betalingen.

- Beheer van alle bank- en geldzaken.

- Rapportage per schooljaar, zodat voor alle ouders duidelijk de inkomsten en uitgaven zichtbaar zijn.

- Presenteren van de jaarrekening op de algemene ouderavond.

- Verantwoording afleggen aan de kascommissie.

- Budgettering.

 

Artikel 7.

Slotbepaling:

Dit reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden door het bestuur van de oudervereniging De Wingerd vastgesteld. Dit reglement zal jaarlijks worden herzien in de eerstvolgende vergadering na de algemene jaarvergadering.