Protocol ongeoorloofd te laat komen

Protocol ongeoorloofd te laat komen

Aanleiding:

Het valt ons op dat opvallend veel kinderen te laat op school komen.

Het te laat komen is de leerkrachten, directie en sommige ouders en leerlingen een doorn in het oog blijkt uit o.a. het tevredenheidsonderzoek van 2019.

Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Veelvuldig te laat komen zorgt voor een achterstand en kan bovendien een voorbode zijn voor spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd. De afgelopen tijd hebben we meerdere acties ondernomen zonder aantoonbare langdurige effecten.

In dit protocol wordt beschreven hoe wij op De Wingerd omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen. Het uitgangspunt is dat wij de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze hoort en dat zijn de ouders. Omdat de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 niet zelfstandig naar school komen en de groepen 5 & 8 steeds meer worden voorbereid op het voortgezet onderwijs, maken wij een verschil tussen de groepen 1 tot en met 4 en de groepen 5 tot en met 8. In de groepen 1 tot en met 4 zullen de ouders verantwoordelijk gehouden worden en zijn het ook de ouders die op het ongeoorloofd te laat komen, aangesproken worden. In de groepen 5 tot en met 8 zijn uiteraard ook de ouders verantwoordelijk, maar worden de kinderen ook op het te laat komen aangesproken. In deze groepen zullen we ook meer verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf neer gaan leggen. 

Begripsbepaling ongeoorloofd te laat komen:

We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden of melding vooraf – zoals bijv. dokters- of tandartsbezoek- te laat in de les is. Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat het kind te laat komt is daarbij niet van belang.

Een leerling is te laat als deze tijdens de 2e bel niet in de klas is.

Algemeen:

Er moet optimaal gebruik kan worden gemaakt van de lestijd.

’s Ochtends gaat de 1e bel om 8.20 uur. De 2e bel gaat om 8:30 uur en beginnen de lessen. De leerling moet voor de 2e bel in de klas zitten.

’s Middags gaat de 1e bel om 13.20 uur. De 2e bel gaat om 13.30 uur en beginnen de lessen. De leerling moet voor de 2e bel in de klas zitten.

De ouders van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 wordt gevraagd bij de ingang van de school afscheid te nemen van hun kind. Dit doen wij o.a. ook met het oog op het bevorderen van de zelfstandigheid van uw dochter/zoon. Wanneer contact met de groepsleerkracht gewenst is of uw kind wil u eens iets laten zien in het lokaal bent u van harte welkom.

De ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen mee naar binnen, maar moeten de klas voor de 2e bel verlaten hebben. In de groepen 1/2 ligt er een schrift buiten de klas waar de ouder een aantekening kan maken voor de leerkracht.

Voor alle groepen geldt dat de leerkracht tijdens de inloop geen tijd heeft om uitgebreid in gesprek te gaan, daarvoor maakt hij/zij graag een afspraak met u.

Bij ongeoorloofd te laat komen geldt dat de ouder van groep 4 t/m 8 niet de school betreedt en het kind bij de voordeur afzet. De jongste kinderen zet u af bij de deur van het klaslokaal.

De handelswijze bij het ongeoorloofd te laat komen van leerlingen is als volgt:

De leerkracht geeft op het overblijfbriefje aan dat de leerling ongeoorloofd afwezig of te laat is. De conciërge belt de ouders op om te vragen waar de leerling is. Komt de leerling later binnen, dan wordt dit gecommuniceerd met de conciërge, zodat deze niet naar huis hoeft te bellen.

De leerkracht informeert naar de reden van het ongeoorloofd te laat komen/afwezig zijn. In het administratiesysteem ParnasSys zal een melding worden gemaakt.


Bij drie keer te laat komen binnen 2 maanden:

Zie handelswijze bij te laat komen. Iedere laatste vrijdag van de maand controleert de ib-er de ongeoorloofde absenten en geeft dit bij de leerkracht aan. De leerkracht informeert nu ook de directie van het feit dat de leerling drie keer te laat is en geeft indien mogelijk aan wat de reden hiervan geweest is. Een leerling van 5 t/m 8 moet zich persoonlijk gaan melden bij de directie en zal daarbij aangesproken worden op het veelvuldig te laat komen.

De directie stuurt een mail naar de ouders om deze op de hoogte te brengen.

In het administratiesysteem ParnasSys wordt deze mail opgenomen.


Bij blijvend te laat komen (6 keer of meer):

Zie handelswijze hierboven. De leerkracht informeert de directie over het feit dat de leerling blijvend te laat is en geeft, indien mogelijk, aan wat de reden hiervan is geweest.

De directie meldt het verzuim bij de leerplichtambtenaar. Een leerling van 5 t/m 8 moet zich persoonlijk gaan melden bij de directie en zal daarbij nogmaals aangesproken worden op het veelvuldig te laat komen.

Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld door directie dat er een melding komt bij de leerplichtambtenaar.


In schema

aantal keer te laat

actie groep 1 t/m 4

actie groep 5 t/m 8

1ste & 2e  x te laat

Lkr. informeert bij ouder(s). Notatie in ParnasSys.

Lkr. Informeert bij leerling. Notatie in parnasSys.

3e x te laat binnen 2 maanden

4e & 5e keer

Lkr. informeert directie. Directie neemt per mail contact op met ouders.

Lkr. informeert directie. Directie neemt contact op met leerling en vervolgens per mail met ouders.

6e x te laat

Idem. en informeert leerplichtambtenaar

Idem. en informeert leerplichtambtenaar