CITO leerlingvolgsysteem

Waar is een leerlingvolgsysteem voor nodig?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen of rekenen, andere kinderen blinken juist uit op één of meerdere vakgebieden.

 

Dat betekent dat het nodig is de ontwikkeling van elk individueel kind goed te volgen.

Met behulp van een leerlingvolgsysteem (lovs) is dit goed te doen. De kinderen worden op vaste momenten geobserveerd en maken landelijk genormeerde toetsen.

Welke leerling-volg-systemen gebruikt De Wingerd?

De leerlingvolgsystemen die op De Wingerd op cognitief gebied gebruikt worden zijn CITO en PRAVOO. (CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, PRAVOO:Praktijk voor Orthopedagogische en Orthodidactische activiteiten).
Op sociaal-emotioneel gebied is er ook een gedragsleerlingvolgsysteem: EGGO-plus.

PRAVOO
PRAVOO wordt gebruikt in groep 1 en 2.
Pravoo is een leerlingvolg- en hulpsysteem dat door middel van gerichte observaties de ontwikkelingen van kinderen nauwkeurig volgt. Drie keer per jaar vult de leerkracht een ontwikkelingskaart in, waarop 30 kenmerken van een kind worden bekeken. 
We kijken naar het gedrag van een kind in de kring, het spelen, het werken, de taal, het omgaan met anderen, de waarneming enz. Zo kunnen we zorgvuldig vaststellen of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, zich voldoende ontwikkelt of een vertraging in de ontwikkeling vertoont of misschien bepaalde problemen heeft.

CITO
Citotoetsen worden twee keer per jaar in groep 2 t/m 8 afgenomen. De uitslagen worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Op de Wingerd worden de volgende toetsen afgenomen:

Groep 2:

  • Rekenen voor kleuters
  • Bij twijfel wordt tevens CITO taal voor kleuters afgenomen

Groep 3 t/m 8:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Drie minuten toetsen
  • Rekenen-Wiskunde
  • Spelling niet-werkwoorden en werkwoorden
  • Studievaardigheden (groep 7 en 8)

Bij leerlingen die op de CITO toets technisch lezen laag scoren, wordt de nieuwe AVI-toets afgenomen. Dit zijn leeskaarten die de leerlingen binnen een bepaalde tijd met een maximaal aantal leesfouten moeten lezen.

De Wingerd gebruikt de nieuwe normering I t/m V. 

Klikt u op het plaatje voor de  

<<<
informatiefolder van CITO 

 

 

 

EGGO+

EGGO-plus is een genormeerd gedragsobservatiesysteem. (Werkhouding en sociaal-emotioneel) De plus geeft aan dat er aansluitend ook een diagnose en begeleiding wordt aangeboden.
Twee keer per jaar vullen we de EGGO-kaarten voor alle kinderen in, namelijk in november en mei. Verder wordt er twee keer per jaar in elke klas een sociogram gemaakt. De kinderen geven aan hoe het contact is met klasgenoten.
Onze remediërende methodes uit de orthotheek bieden specifieke hulpprogramma’s voor leerlingen die onder het landelijke gemiddelde scoren.