Leerlingvolgsysteem

Waar is een leerlingvolgsysteem voor nodig?
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen of rekenen, andere kinderen blinken juist uit op één of meerdere vakgebieden.

Dat betekent dat het nodig is de ontwikkeling van elk individueel kind goed te volgen.

Met behulp van een leerlingvolgsysteem (lovs) is dit goed te doen. De kinderen worden op vaste momenten geobserveerd en maken landelijk genormeerde toetsen.


Welke leerling-volg-systemen gebruikt De Wingerd?

De leerlingvolgsystemen die op De Wingerd op cognitief gebied gebruikt worden zijn CITO en PRAVOO. (CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, PRAVOO:Praktijk voor Orthopedagogische en Orthodidactische activiteiten).

Op sociaal-emotioneel gebied is er ook een gedragsleerlingvolgsysteem: SCOL.

PRAVOO
PRAVOO wordt gebruikt in groep 1 en 2.
Pravoo is een leerlingvolg- en hulpsysteem dat door middel van gerichte observaties de ontwikkelingen van kinderen nauwkeurig volgt. Drie keer per jaar vult de leerkracht een ontwikkelingskaart in, waarop 30 kenmerken van een kind worden bekeken. 
We kijken naar het gedrag van een kind in de kring, het spelen, het werken, de taal, het omgaan met anderen, de waarneming enz. Zo kunnen we zorgvuldig vaststellen of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, zich voldoende ontwikkelt of een vertraging in de ontwikkeling vertoont of misschien bepaalde problemen heeft.

CITO
Citotoetsen worden twee keer per jaar in groep 3 t/m 8 afgenomen. De uitslagen worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Op de Wingerd worden de volgende toetsen afgenomen:

Groep 3 t/m 5: Cito Leerling in Beeld

 • AVI
 • Taalverzorging (spelling)
 • Drie minuten toetsen (DMT)
 • Rekenen-Wiskunde
 • Begrijpend lezen (vanaf eind groep 4)

Groep 6 t/m 8: Cito 3.0

 • AVI
 • Begrijpend lezen
 • Drie minuten toetsen (DMT)
 • Rekenen-Wiskunde
 • Spelling niet-werkwoorden en werkwoorden
 • Studievaardigheden (groep 7 en 8)

De Wingerd gebruikt de nieuwe normering I t/m V. 

Klikt u op het plaatje voor de  

<<<
informatiefolder van CITO 

 
SCOL

De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.

Twee keer per jaar vullen we SCOL voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 in, namelijk in november en mei. Verder wordt er twee keer per jaar in elke klas een sociogram gemaakt. De kinderen geven aan hoe het contact is met klasgenoten.
Onze remediërende methodes uit de orthotheek bieden specifieke hulpprogramma’s voor leerlingen die onder het landelijke gemiddelde scoren.