Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. In dit protocol is volgens een stappenplan uiteengezet wat leerkrachten moeten doen wanneer ze dit bij een leerling vermoeden. Leesproblemen en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan.

 

Voor kinderen met leesproblemen komt het erop aan dat de effectieve leestijd wordt uitgebreid. Voor de leerkracht  brengt dit een differentiatie van het leeraanbod met zich mee, waarbij eventueel ook onze remedial teachers en de betreffende ouders worden ingeschakeld.

Hebben kinderen een dyslexieverklaring nodig om op school extra begeleiding te krijgen?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met lees- en/of spellingproblemen, ongeacht of er een dyslexieverklaring aanwezig is, alle hulp ontvangen die er te bieden is.
Als kinderen na een periode van intensieve begeleiding alsnog weinig vooruitgang boeken, dan zullen wij hen de faciliteiten bieden die normaal gesproken geboden worden aan kinderen met een dyslexieverklaring.

Wat houden de extra faciliteiten in?

  • Bij het technisch lezen zullen deze kinderen de meest intensieve aanpak (aanpak 1) aangeboden krijgen. (Zie voor meer informatie op onze site bij de leesmethode Estafette)
  • Er wordt binnen of buiten de groep remedial teaching lezen en/of spelling geboden. Dit kan door de leerkracht aangeboden worden of door één van onze remedial teachers. Het handelingsplan wordt eventueel geschreven met hulp van onze ib-ers.
  • We gunnen deze kinderen extra tijd bij het maken van taal- en spellingopdrachten of toetsen. Kinderen met leesproblemen of dyslexie hebben meer tijd nodig dan anderen en ze krijgen pas gelijke kansen als ze niet gehinderd worden door de tijdsdruk.
  • Teksten kunnen vergroot worden aangeboden.
  • Bij toetsen rekenen we schrijffouten niet mee als het erom gaat te toetsen of een leerling de stof begrepen heeft.
  • Begrijpend leestoetsen, toetsen van zaakvakken of andere toetsen waarbij het technisch lezen grote problemen oplevert, worden vooraf voorgelezen. Eventueel kan er een ingesproken toets gegeven worden.

Wat gebeurt er als school handelingsverlegen is?
Mochten we op school vastlopen in de begeleiding van een kind, dan meldt het zorgteam hem of haar aan bij een consultatie met onze orthopedagoog.
Het zorgteam bespreekt samen met de leerkracht en de orthopedagoog het probleem, waarna de orthopedagoog adviseert hoe verder te gaan.

Als een leerling geen of te weinig vooruitgang boekt, ondanks intensieve begeleiding, en school handelingsverlegen is, kan er een onderzoek op het gebied van lezen en/of spelling uitgevoerd worden. Dit geeft meer zicht op het lees- en/of spellingprobleem, met gerichte handelingsadviezen. Er wordt dan dus geen dyslexieverklaring aangeboden.

Wilt u als ouder toch een dyslexieonderzoek uit laten voeren, om zekerheid of om een dyslexieverklaring te krijgen, dan kunnen de intern begeleiders u adressen geven van particuliere bureaus die het onderzoek voor u af kunnen nemen. Sommige ziektekostenverzekeringen betalen dit (gedeeltelijk).