Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig leesproblemen te signaleren en aan te pakken. In dit protocol is volgens een stappenplan uiteengezet wat leerkrachten moeten doen wanneer ze dit bij een leerling vermoeden. Lees- en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan.

 

Voor kinderen met leesproblemen komt het erop aan dat de effectieve leestijd wordt uitgebreid. Voor de leerkracht  brengt dit een differentiatie van het leeraanbod met zich mee, waarbij eventueel ook onze remedial teachers en de betreffende ouders worden ingeschakeld.

Hebben kinderen een dyslexieverklaring nodig om op school extra begeleiding te krijgen?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met lees- en/of spellingproblemen, ongeacht of er een dyslexieverklaring aanwezig is, alle hulp ontvangen die er te bieden is. Dat betekent dat lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en dat bij achterstanden de benodigde ondersteuning wordt ingezet. De onderbouwing en interventies worden in een leerlingdossier opgenomen.

Wat houden de extra faciliteiten in?

  • Bij het technisch lezen zullen deze kinderen de meest intensieve aanpak (aanpak 1) aangeboden krijgen. (Zie voor meer informatie op onze site bij de leesmethode Estafette)
  • Er wordt binnen of buiten de groep remedial teaching geboden. Dit kan door de leerkracht aangeboden worden of door één van onze remedial teachers. Het handelingsplan wordt eventueel geschreven met hulp van onze ib-ers.
  • Wij bieden extra leestijd bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie en toetsen. Kinderen met leesproblemen of dyslexie hebben meer tijd nodig dan anderen en ze krijgen pas gelijke kansen als ze niet gehinderd worden door de tijdsdruk.
  • Wij bieden vergrotingen aan van toetsen.
  • Bij toetsen rekenen we schrijffouten niet mee als het erom gaat te toetsen of een leerling de stof begrepen heeft.
  • Begrijpend leestoetsen, wereldoriëntatietoetsen of andere toetsen waarbij het technisch lezen grote problemen oplevert, worden vooraf voorgelezen. Waar mogelijk kan er een ingesproken toets (digitaal) gegeven worden.
  • Vanaf groep 6 kunnen kinderen met lees- en/of spellingproblemen gebruik maken van het compenserende programma Kurzweil.

Wat gebeurt er als school handelingsverlegen is?

Mochten we op school vastlopen in de begeleiding, dan meldt het zorgteam hem of haar aan voor een consultatie met onze ‘OBO schoolbegeleider didactiek’. Het zorgteam bespreekt samen met de leerkracht en de schoolbegeleider het probleem, waarna de schoolbegeleider adviseert hoe verder te gaan.

Vergoede dyslexiezorg: criterium ernst bij aanmelding

Met ingang van 1 januari 2022 zal er wat gaan veranderen in de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat komt omdat op die datum het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 wordt ingevoerd. Dit nieuwe protocol heeft gevolgen voor welke kinderen in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg.

Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt  dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen.

Het nieuwe protocol hanteert hierbij strenge criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar als criterium voor doorverwijzing speelt de ernst van het spellingprobleem geen rol meer.
Eerder mochten de leesproblemen wat minder ernstig zijn (D- of IV-scores op de 3 meetmomenten bij toetsen op school) als er daarnaast maar wel sprake was van zeer ernstige spellingproblemen (E- of V-min-scores). Volgens de criteria in het nieuwe protocol is een ernstig leesprobleem de enige, noodzakelijke voorwaarde voor doorverwijzing.

Dyslexie wordt volgens het protocol een ontwikkelingsstoornis genoemd. In de doorverwijzing is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD in combinatie met dyslexie) volgens de nieuwe vergoedingsregeling geen reden meer om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. De zorgverlener onderzoekt hoe complex de combinatie van de twee stoornissen is. Op basis daarvan wordt bepaald of de dyslexiebehandeling bij een kind ook goed uitvoerbaar zal zijn - en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie kan worden afgegeven - of dat het kind beter geholpen kan worden via een andere zorgroute.