Lekker lezen, op school én thuis…

Graag willen wij u nog eens op wijzen hoe belangrijk het is om kinderen thuis te laten lezen.

Hoewel er op school veel aandacht is voor het leesonderwijs, willen wij u toch vragen om uw kind thuis elke dag te laten lezen. Het plezier in lezen, de leesbeleving en het vlot kunnen lezen, bevordert de leesontwikkeling enorm. Kies samen met uw kind leuke boeken uit, ga naar de bibliotheek of laat kinderen onderling boeken uitlenen. Is uw kind geïnteresseerd in het nieuws? Een abonnement op kidsweek (www.kidsweek.nl) biedt dan uitkomst.
Voor jonge kinderen is het dagelijks voorlezen zeer belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van uw kind!

Elke dag 10 minuten lezen
Als een kind moeite met lezen heeft, kunt u thuis samen met uw kind lezen. Lezen leer je door te lezen en bovendien hebben sommige kinderen meer tijd nodig om een goede lezer te worden. Het is heel belangrijk dat u samen met uw kind dagelijks 10 minuten leest.

Ontspannen sfeer
Het is belangrijk dat het lezen thuis in een ontspannen sfeer gebeurt en dat het kind complimentjes krijgt als het goed gaat. Daardoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Als het lezen heel moei­zaam gaat, kunt u samen-lezen met het kind, bijvoorbeeld door om de beurt een zin te lezen, of door eerst de tekst voor te lezen.

Uw kind leest niet graag?
Vaak helpt het als u tegen uw kind zegt dat hij/zij een kwartiertje later mag gaan slapen. Gezellig samen lezen, of een fijn boek zelf lezen in bed is dan een mooie afsluiting van de dag.

Leesplein!
Tweekeer per week leest een groep kinderen uit groep 4, 5 en 6 in ons ‘Leesplein’. De kinderen mogen een boek uitkiezen in de schoolbibliotheek en laten dit door één van onze fantastische hulpouders (waarvoor dank!)  invoeren in het boeken-uitleen-centrum. De kinderen die geen leesinstructie nodig hebben, lezen in alle rust hun favoriete boek. Een aantal kinderen bereidt een prentenboek voor, waarna ze een afspraak maken met één van de groep  1/2 leerkrachten om dit boek voor te lezen aan een groepje kleuters.Ondertussen heeft de leerkracht de handen vrij om een groepje kinderen met de methode Estafette-lezen goed te begeleiden bij het goed en snel leren lezen!

Estafette
Op de Wingerd gebruiken wij al jaren de leesmethode Estafette. In deze methode wordt het voortgezet technisch lezen vanaf groep 4 aangeboden.
De mooie lay-out, de enorme variatie aan werkvormen, de intensieve begeleiding en het vergroten van de leestijd zorgt ervoor dat elk kind, met of zonder leesproblemen, een perfect passende begeleiding aangeboden kan krijgen!

De methode sluit aan op onze methodes Veilig Leren Lezen en Veilig In Stapjes, die wij gebruiken in groep 3.

Voor het werken met Estafette zijn vier verschillende aanpakken ontwikkeld. Binnen twee ervan krijgen de leerlingen veel instructie, terwijl de andere twee vooral zijn gericht op zelfstandig werken. De organisatie van gedifferentieerd leesonderwijs wordt hierdoor sterk vereenvoudigd.

De leerstof van Estafette in niet gekoppeld aan jaargroepen. Wij werken dan ook groepsoverstijgend. Alle kinderen van groep 4, 5 en 6 hebben op vaste tijden, een half uur per dag, Estafette op hun programma staan.

Alle kinderen met hetzelfde avi-niveau en aanpak komen bij elkaar in een klas. Daar geeft een leerkracht hen de benodigde instructie.

Werken volgens de juiste aanpak
Bij het werken met Estafette zijn twee factoren van groot belang:

  • Het aanbieden van leerstof op het juiste niveau
  • Het hanteren van de juiste aanpak bij elke leerling

Bepaald door de combinatie van toetsenresultaten en bijbehorende normen.

De verschillende aanpakken spelen een cruciale rol bij de organisatie van het leesonderwijs met Estafette. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen beheersingsniveau en instructieniveau. ‘Beheersingsniveau’ is het leesniveau dat de leerling moet beheersen om zelfstandig te kunnen werken met teksten op een bepaald moeilijkheidsniveau. Bij ‘Instructieniveau’ gaat het om teksten waarbij de leerling instructie nodig heeft. Zonder instructie zijn die teksten nog te moeilijk, maar met instructie kan de leerling via dergelijke teksten doorgroeien naar een hoger niveau van leesvaardigheid. Het instructieniveau van een leerling ligt dus altijd hoger dan zijn beheersingsniveau.

Leesniveau: Welk boek kies ik voor thuis?
Lezen is een bezigheid waarin leestechniek, leesbegrip, interesse en betrokkenheid samengaan en in balans moeten zijn. Lezen is leuk wanneer al deze componenten aanwezig zijn. Wanneer een tekst echter technisch te moeilijk is of gaat over een onderwerp dat de lezer niet snapt of niet interesseert, dan is het lezen direct een stuk minder leuk, zeker als dit vaak gebeurt.

Op basis van de score van uw kind op de toets ‘Technisch lezen’ (Leestechniek & leestempo) wordt het AVI niveau bepaald. Met het AVI-niveau wordt, met andere woorden, de technische leesvaardigheid van uw kind uitgedrukt. Het AVI-niveau van een tekst geeft aan ‘hoeveel’ technische leesvaardigheid nodig is om die tekst met succes te kunnen lezen.

De nieuwe indeling is gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs en gaat uit van het gemiddelde leesniveau dat een leerling halverwege en aan het eind van het schooljaar beheerst.

Het nieuwe niveau wordt dan ook aangeduid met een M van midden en een E van eind. Het nummer staat voor de groep.

Ook CLIB geeft de moeilijkheid van een tekst aan. In het geval van CLIB gaat het echter niet om de leestechnische moeilijkheid van teksten, maar om de begripsmatige moeilijkheid. Het CLIB-niveau van een tekst geeft aan hoeveel begrijpend-leesvaardigheid deze tekst van lezers vraagt. Op basis van de Citotoets ‘Begrijpend lezen’ kan het CLIB-niveau bepaald worden.
Het nummer staat dan voor de groep. CLIB-6 staat dus voor de gemiddelde begrijpend-leesvaardigheid eind groep 6.

Het AVI- en CLIB-niveau van een boek is echter niet het enige waar u bij het kiezen van boeken op zou moeten letten. Een boek heeft behalve de moeilijkheid nog andere eigenschappen, zoals aantrekkelijke en leerzame illustraties. Dit soort eigenschappen kan soms zwaarder wegen dan de technische of begripsmatige moeilijkheid van een boek. Het belangrijkste is immers dat uw kind plezier heeft in het lezen. Het is daarom goed om te kijken of een boek past bij de belevingswereld van uw kind en of het boek aansluit bij zijn of haar interesses. Een kind kan een bepaald onderwerp zo leuk vinden dat het een ‘moeilijk’ boek over dat onderwerp uitkiest en met heel veel plezier leest.